boss60_1
 
นายถาวร เพ็ชรบัว
ผู้อำนวยการ
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3
 
reo3pl
 

Search

หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน สสภ.3
ข่าว
ติดต่อเรา
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รายงานวิชาการ
บทความสิ่งแวดล้อม
เอกสารและคู่มือ
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
การจัดการความรู้
องค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
สาระน่ารู้
กระดานสนทนา
ระบบแสดงผลเตือนภัยคุณภาพอากาศจากรถตรวจอากาศเคลื่อนที่
ระบบแสดงผลเตือนภัยคุณภาพน้ำพื้นที่วิกฤต
ข้อมูลเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
แผนผังเว็บไซต์
คำถามที่พบบ่อย(FAQ)
ประกาศเตือนสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ
คู่มือการจัดการขยะมูลฝอยสนับสนุนโดรงการจังหวัดสะอาด
GREEN OFFICE 2560
GREEN OFFICE 2561
GREEEN CITY 2561
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด 2561
ฐานข้อมูลขยะ
โครงการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านพื้นที่ สสภ3 ปี2561
ฐานข้อมูลคุณภาพน้ำย้อนหลัง6ปี

เข้าระบบ

ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่

ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด

ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไปออนไลน์
Free Counter
เมื่อ 1 มกราคม 2557

คุณพึ่งพอใจเว็บไซต์นี้หรือไม่

ความพึ่งพอใจต่อเว็บไซต์นี้
  
::..การจัดการองค์ความรู้..::
km_mnre
wb12
km_reo3
 
::..ระบบติดตาม/ประเมินผล..::
1
2
3

 
::..บริการประชาชน..::
1
11
2
3
5
7
002
003
004
005
 

::..ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม..::

 flower01  ระบบข้อมูลคุณภาพอากาศและ

เสียง (กรมควบคุมมลพิษ)

 flower01  ระบบข้อมูลการบริหารจัดการ

ที่ดิน (สผ.)

 flower01  ฐานข้อมูลคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน

(กรมควบคุมมลพิษ)

 flower01  ฐานข้อมูลการป้องกันมลพิษ

(กรมควบคุมมลพิษ)

 flower01  ข้อมูลบ่อน้ำบาดาล

(กรมทรัพยากรน้ำบาดาล)

 flower01  ระบบฐานข้อมูลธรณีวิทยาและ

ทรัพยากรธรณี (กรมทรัพยากรธรณี)

 flower01  ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมิน

ประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น

(กรมทรัพยากรน้ำ)

 flower01  ข้อมูลสถิติ อุทยานแห่งชาติ

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (กรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)

 flower01  ระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำขนาด

เล็ก (กรมพัฒนาที่ดิน)

 flower01  ดินของประเทศไทย (กรมพัฒนา

ที่ดิน)

 flower01  ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของ

ประเทศไทย (กรมพัฒนาที่ดิน)

reo03_code


 

ค่านิยม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ"

                                             ความเป็นมา

  

    จากการปฎิรูประบบราชการ ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ซึ่งมีผลบังคับ

ใช้เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นลำดับ ได้แก่ พระราชกฤษฎีกาโอนกิจ

การบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม

พ.ศ.2545 และพระราชกฤษฎีกา แก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ตลอดจนกฎกระทรวงแบ่งส่วน

ราชการสำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2545 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่

1-16 เป็นราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคและเป็นส่วนราชการระดับกอง ซึ่งเป็นการโอนกิจ

การบริหาร และอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-12 สังกัดสำนักงานโนบายและแผน

สิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และของศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 1-12

(ยกเว้น กลุ่มงานสุขาภิบาลอาหาร กลุ่มงานอาชีวอนามัยและกลุ่มงานจัดหาน้ำสะอาด)

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งเป็นสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 ดังนี้

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1

(เชียงใหม่)                              

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่

และลำพูน                                                            

 

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2

(ลำปาง)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ พะเยา ลำปาง แพร่ และสุโขทัย

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3

(พิษณุโลก)       

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และพิจิตร

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 

(นครสวรรค์)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์

และอุทัยธานี

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5

(นครปฐม)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี

และนครปฐม

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6

(นนทบุรี)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี

สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7

(สระบุรี)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี นครนายก

และปราจีนบุรี

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8

(ราชบุรี)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ กาญจนบุรี ราชบุรี  เพชรบุรี

และประจวบคีรีขันธ์ 

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9

(อุดรธานี)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ เลย อุดรธานี หนองคาย นครพนม

และสกลนคร

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10   

(ขอนแก่น)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ หนองบัวลำภู ชัยภูมิ มหาสารคาม

ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และบึงกาฬ

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11

(นครราชสีมา)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์

และศรีษะเกษ

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12

(อุบลราชธานี)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ มุกดาหาร ร้อยเอ็ด ยโสธร 

อุบลราชธานี  และอำนาจเจริญ

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13

(ชลบุรี)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่  ฉะเชิงเทรา  สระแก้ว  ชลบุรี

ระยอง จันทบุรี  และตราด

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14

(สุราษฎร์ธานี)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี

และนครศรีธรรมราช

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15

(ภูเก็ต)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16

(สงขลา) 

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่  พัทลุง  สงขลา  ปัตตานี ยะลา 

และนราธิวาส

    

      ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 1169/2560 ลงวันที่ 2

ตุลาคม 2560 เรื่องการกำหนดจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-6 สืบเนื่อง

จากรัฐบาลได้มีการกำหนดแนวเขตพื้นที่ระดับภาค ทั้ง 6 ภาค ในการพัฒนาประเทศระดับพื้นที่ภูมิภาค

ในมิติต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน และให้สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ชาติ หรือนโยบายของรัฐบาล สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนซ้ำซากของพื้นที่

      ดังนั้น เพืิ่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาค และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศระดับพื้นที่ภูมิภาค

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้กำหนดจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 ดังนี้

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1

(เชียงใหม่)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ 

และลำพูน

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2

(ลำปาง)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ พะเยา ลำปาง แพร่ และน่าน

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3

(พิษณุโลก)

พื้นที่รับผิดชอบได้แก่ ตาก อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย และเพชรบูรณ์

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 

(นครสวรรค์)